การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล

มสธ. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 ช่วงที่ 2 ได้ Dr.JANE ROBERTS ต้นแบบครูระดับโลกเป็นวิทยากรฝึกอบรม

Continue Readingการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล