โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching)

                    สพบ. ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching) ขึ้น                    ซึ่งมีวัถตุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับทักษะความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน การประสานงาน การตั้งคำถาม และการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน/องค์กร…

Continue Readingโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching)

โครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566

            สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับ มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  จัดกิจกรรมแสดงธรรมะเทศนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา           โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและก่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม           การนี้สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจในครั้งนี้ สามารถรับชมไลฟ์สดย้อนหลังได้ทาง…

Continue Readingโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน

             สพบ. ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงานขึ้น             ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับทราบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขอรับทุน และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2563 เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด             โดยวิทยากรคือ นางสาวคนึงนิจ…

Continue Readingโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน

การให้ทุนพัฒนาบุคลกรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล

เกณฑ์แนวทางการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล สพบ.03 และ สพบ.04 ขั้นตอนการนำเสนอโครงการขอรับทุนภายในประเทศ ขั้นตอนการนำเสนอโครงการขอรับทุนภายในต่างประเทศ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 7896

Continue Readingการให้ทุนพัฒนาบุคลกรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล