โครงการเพิ่มพูนความรู้ “เรื่องการเสริมสร้างสุขในการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก”

สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขในการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก                   วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสุข รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ให้บุคลากรได้เข้าใจ และเรียนรู้วิธีการจัดการกับสภาวะหมดไฟ ( Burnout ) เพื่อดูแลจิตของตนและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เรียนเชิญ รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกิจ ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาเชิงบวก มาให้ความรู้กับบุคลากร มสธ. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Microsoft Teams    …

Continue Readingโครงการเพิ่มพูนความรู้ “เรื่องการเสริมสร้างสุขในการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก”

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่อง  “หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับกองกฎหมาย           ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง "หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย"           วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ความโปร่งใส และความเสมอภาคของหน่วยงาน รวมถึงการป้องกันการทุจริตต่างๆ เพื่อให้ภาพรวมของหน่วยงานมีประสิทธภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ยังสอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ คือ S       …

Continue Readingโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช