โครงการเพิ่มพูนความรู้ “เรื่องการเสริมสร้างสุขในการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก”

สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขในการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก                   วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสุข รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ให้บุคลากรได้เข้าใจ และเรียนรู้วิธีการจัดการกับสภาวะหมดไฟ ( Burnout ) เพื่อดูแลจิตของตนและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เรียนเชิญ รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกิจ ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาเชิงบวก มาให้ความรู้กับบุคลากร มสธ. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Microsoft Teams    …

Continue Readingโครงการเพิ่มพูนความรู้ “เรื่องการเสริมสร้างสุขในการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก”

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่อง  “หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับกองกฎหมาย           ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง "หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย"           วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ความโปร่งใส และความเสมอภาคของหน่วยงาน รวมถึงการป้องกันการทุจริตต่างๆ เพื่อให้ภาพรวมของหน่วยงานมีประสิทธภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ยังสอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ คือ S       …

Continue Readingโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมฝึกอบรมออนไลน์แก่คณาจารย์ Fellowship ระดับ SFHEA และ FHEA

การประชุมฝึกอบรมออนไลน์แก่คณาจารย์ Fellowship ระดับ SFHEA และ FHEA จำนวน 25 ท่านจากสี่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(SWU) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) สำเร็จไปด้วยดี โดยมีท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสหราชอาณาจักร Dr.Jane Robert ได้มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรับบทบาทการเป็นวิทยากรเพื่อปฏิบติหน้าที่ เป็น Expert Moderators, Mentors,…

Continue Readingการประชุมฝึกอบรมออนไลน์แก่คณาจารย์ Fellowship ระดับ SFHEA และ FHEA

โครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)

สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลโดยความร่วมมือกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) สำหรับกลุ่มคณาจารย์ใหม่ โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.โสฬศา สาตพร

Continue Readingโครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)