You are currently viewing โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  • Post comments:0 Comments

                                      สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ขึ้น เมื่อวันที่ 11 และ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2604 และ 2604/1 ชั้น 6 อาคารวิชาการ 1 มสธ.

                                      โดยการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี และการผลิตชุดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติ รูปแบบ วิธีการที่เด่นชัด และเป็นมาตรฐานเดียวกันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรี การผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

                                      ทางสถานพัฒนาบุคลกรฯ ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์  ธรรมประทีป วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และวิทยากรฝึกปฏิบัติจากสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ของมสธ. ตามวันและเวลาดังกล่าว

Leave a Reply