You are currently viewing โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

  • Post comments:0 Comments

                                            สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เมื่วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.  (อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams)

                                            โดยการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี และการผลิตชุดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติ รูปแบบ วิธีการที่เด่นชัด และเป็นมาตรฐานเดียวกันตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิต และผู้ร่วมผลิตชุดวิชาระดับปริญญาตรี คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และผู้ร่วมผลิตชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรี การผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรี การผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้นดังกล่าว

                                            ทางสถานพัฒนาบุคลกรฯ ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์  ธรรมประทีป วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ของมสธ. ตามวันและเวลาดังกล่าว

Leave a Reply