You are currently viewing โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:เคล็ดไม่ลับกับการเขียนประเมินค่างาน การวิเคราะห์ข้อมูลและการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:เคล็ดไม่ลับกับการเขียนประเมินค่างาน การวิเคราะห์ข้อมูลและการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ.

  • Post comments:0 Comments

                                         สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เคล็ดไม่ลับกับการเขียนประเมินค่างาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams) และ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ 3) มสธ.

                                         สถานพัฒนาบุคลากรฯ และสำนักทะเบียนและวัดผล เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เรื่อง การกำหนดหัวข้องานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะในการวิจัย และระยะที่ 2 เรื่อง การสร้างเครื่องมือวิจัย สำหรับการวัดและประเมินในงานวิจัย และเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยครอบคลุมกระบวนการวิจัย และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติทั้ง 3 ระยะไปประยุกต์ในการทำวิจัย หรืองานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ได้อย่างเป็นรูปธรรม และยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ดังนั้น สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล และสำนักทะเบียนและวัดผล จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติ ระยะที่ 3 เรื่อง การเขียนประเมินค่างาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการเผยแพร่ผลงานวิจัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนประเมินค่างานเพื่อ ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

                                         ทางสถานพัฒนาบุคลกรฯ ขอขอบคุณอาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณาจารย์จากสำนักทะเบียนและวัดผลที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ของมสธ. ตามวันและเวลาดังกล่าว

ภาพบรรยากาศ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

ภาพบรรยากาศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

Leave a Reply