You are currently viewing <strong>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching) </strong><strong></strong>

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching)

                    สพบ. ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนา
การสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching) ขึ้น
                    ซึ่งมีวัถตุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับทักษะความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน การประสานงาน การตั้งคำถาม และการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน/องค์กร บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
                    สพบ.เห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยจัดอบรมเป็นจำนวน 2 รุ่น เวลา 09.00-16.00 น. จัดอบรม ณ ห้องประชุม 2605 และ2605/1
                            •  รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
                            •  รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
                     และได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติให้ทั้ง 2 วัน คือ อาจารย์ ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์ ทั้งนี้ สพบ. รู้สึกเป็นเกียรติ และขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ภาพบรรยากาศ
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

ภาพบรรยากาศ
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566