บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ราชแพทยาคม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล

งานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษาทางไกล

นางศศิวิมล จุฑานนท์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

พี่ปาล์ม นิลรำไพ

นางสาวนิลรำไพ ภัทรนนท์

นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรม

นางสาวกุลทิวา ถิ่นประเทศ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการจัดฝึกอบรม

นายสมาธิ แต่สุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

งานบริหารทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาทางไกล

นางนันทวัน ศรีภูมิพฤกษ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาทางไกล

นางสาวพรจนา ลายบัว

บุคลากรปฏิบัติการ

งานสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร

นางสาวกุลทิวา ถิ่นประเทศ

หัวหน้างานสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร

นางสาวณิชาภัทร พันธุภัทร

นักวิชาการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

นางนันทวัน ศรีภูมิพฤกษ์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวยุรา จันทรา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ