ผศ.ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด

ผู้อำนวยการ

นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวคนึงนิจ สนามชวด

หัวหน้างานบริหารทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาทางไกล

นางวรนุช เสรีวิวัฒนา

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการจัดฝึกอบรม

นางสาวกุลทิวา ถิ่นประเทศ

หัวหน้างานสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร

นางศศิวิมล จุฑานนท์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพรจนา ลายบัว

บุคลากรปฏิบัติการ

นางสาวยุรา จันทรา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ