บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล

งานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษาทางไกล

นางศศิวิมล จุฑานนท์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรม

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการจัดฝึกอบรม

งานบริหารทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาทางไกล

นางสาวคนึงนิจ สนามชวด

หัวหน้างานบริหารทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาทางไกล

นางสาวพรจนา ลายบัว

บุคลากรปฏิบัติการ

งานสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร

นางสาวกุลทิวา ถิ่นประเทศ

หัวหน้างานสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวยุรา จันทรา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

ลูกจ้างโครงการเหมาบริการ

นางสาวกรธนัช แข็งขัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวญารินทร์ บริรักษ์ศุภกิตติ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณิชาภัทร พันธุภัทร

นักวิชาการศึกษา