วิสัยทัศน์ พันธกิจ 2

วิสัยทัศน์

องค์กรที่มุ่งมั่นสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาทางไกล
อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาทางไกลให้มีสมรรถนะ
การสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

ค่านิยมองค์กร
D Devotion การอุทิศตน
E Efficacy ความมีประสิทธิภาพ
S Sensibility ไหวพริบ ความเฉียบแหลม
D Diversity ความหลากหลาย
A Agility การเปลี่ยนแปลงการสอนได้ตลอดเวลา