โครงสร้างหน่วยงาน

สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล

สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล เป็นหน่วยงานกลางมีฐานะเทียบเท่ากับหน่วยงานระดับกองในสำนักงานอธิการบดี ขึ้นตรงต่ออธิการบดี โดยมีผู้อำนวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน มีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล

 1. ประธาน – อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
 2. กรรมการ –  ผู้แทนประธานคณะกรรมการประจำสาขาวิชา 1 คน
 3. กรรมการ – ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักและสถาบัน 1 คน
 4. กรรมการ – ผู้แทนผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี 1 คน
 5. กรรมการ – ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่เกิน 4 คน
 6. กรรมการและเลขานุการ – ผู้อำนวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล
 7. ผู้ช่วยเลขานุการ – รองผู้อำนวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล
 8. ผู้ช่วยเลขานุการ – หัวหน้างานในสถานพัฒนาบุคลากรฯ จำนวนไม่เกิน 2 คน


อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล

 1. พิจารณากำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และสายบริหารของมหาวิทยาลัย
 2. กำกับและติดตามการดำเนินงานของสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล
 3. พิจารณาเสนอแนะและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 4. พิจารณาเสนอแนะการออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือ บุคคลใด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
 6. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย