ทำเนียบผู้ได้รับวิทยฐานะ

ตามมาตรฐานของ UK Professional Standards Framework (UKPSF)

0
PRINCIPLE FELLOWSHIP
0
SENIOR FELLOWSHIP

ผศ.ดร.ทรงลักษณ์  สกุลวิจิตร์สินธุ

ศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร

ศิลปศาสตร์

รศ.ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร

ศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร

เศรษฐศาสตร์

รศ.ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ

วิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ณัฐศิษฏ์  ใจสอาด

วิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

รศ.ดร.เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

0
FELLOWSHIP

ผศ.ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร

ศึกษาศาสตร์

อ.ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์

ศึกษาศาสตร์

ผศ.วนัส ปิยะกุลชัยเดช

รัฐศาสตร์

ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผศ.ดร.พัชรี ผาสุข

เศรษฐศาสตร์

ผศ.ดร.ศศิธร ชุตินันทกุล

สำนักทะเบียนและวัดผล

0
ASSOCIATE FELLOWSHIP

สาขาวิชาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสาตร์สุขภาพ

สาขาวิชาเกษตรศาสาตร์และสหกรณ์

สาขาวิชาวิทยาศาสาตร์สุขภาพ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสาตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

สำนักบัณฑิตศึกษา

0
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ข้าราชการบำนาญ
Senior Fellowship

รศ.ดร.อิศรา  ประมูลศุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Senior Fellowship

ขั้นตอนการสมัคร UKPSF