ทำเนียบผู้ได้รับวิทยฐานะ

ตามมาตรฐานของ UK Professional Standards Framework (UKPSF)

0
PRINCIPAL FELLOWSHIP
0
SENIOR FELLOWSHIP

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :
1) ภาษาอังกฤษ และการสอนภาษาอังกฤษ 

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
8 ม.ค. 2562

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
6 มี.ค. 2562

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาษาอังกฤษ

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
22 พ.ค. 2562

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ความเชี่ยวชาญ :
1) การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
2) เกษตรอินทรีย์/มาตรฐานสินค้าเกษตร
3) การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรระหว่างประเทศ
4) การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
24 ก.ค. 2562

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
1 ส.ค.  2562

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

อาจารย์ประจำแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
4 ก.ย. 2562

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
22 ก.ย. 2563

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ประจำศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
22 มี.ค. 2564

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
28 ม.ค. 2562 (Fellowship)
16 ก.พ. 2567 (Senior Fellowship)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกการตลาด

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
 25 มี.ค. 2567

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ประจำศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
 25 มี.ค. 2567

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
 25 มี.ค. 2567

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :
1) การพยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ
2) การบริหารการพยาบาล
3) การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ)

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
 25 มี.ค. 2567

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกการตลาด

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
 26 มี.ค. 2567

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกการตลาด

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
 2 พ.ค. 2567

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเชี่ยวชาญ :
1) บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ความสามารถของกล่องกระดาษลูกฟูกต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม การจัดการซากบรรจุภัณฑ์ อิทธิพลขององค์ประกอบของสีกับบรรจุภัณฑ์อาหารต่อผู้บริโภค
2) บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สีที่ชอบกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
30 พ.ค. 2567

สำนักทะเบียนและวัดผล

ความเชี่ยวชาญ :
1) การวัดผล
2) การประเมินผล
3) วิจัย
4) สถิติ

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
31 พ.ค. 2567

0
FELLOWSHIP

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :
1) เศรษฐศาสตร์การจัดการ
2) ระเบียบวิธีการวิจัย
3) สถิติเศรษฐศาสตร์
4) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
25 มี.ค. 2562

สำนักทะเบียนและวัดผล
*เกษียณอายุราชการ

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
10 มิ.ย. 2562

สำนักทะเบียนและวัดผล

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
24 ก.ค. 2562

สาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ประจำแขนงวิชาการเมืองการปกครอง

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
29 ต.ค. 2562

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :
1) การศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
13 ก.พ. 2563

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
4 เม.ย. 2567

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :
1) การส่งเสริมสุขภาพจิต
2) การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
24 เม.ย. 2567

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
12 พ.ค. 2567

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
 3 พ.ค. 2565  (Associate Fellowship)
16 พ.ค. 2567 (Fellowship)

0
ASSOCIATE FELLOWSHIP

สาขาวิชาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทีล

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
3 พ.ค. 2565

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ประจำศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
3 พ.ค. 2565

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ประจำศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
3 พ.ค. 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสาตร์สุขภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
3 พ.ค. 2565

สาขาวิชาเกษตรศาสาตร์และสหกรณ์

อาจารย์ประจำแขนงวิชาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
3 พ.ค. 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสาตร์สุขภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
3 พ.ค. 2565

สาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
3 พ.ค. 2565

สาขาวิชารัฐศาสาตร์

อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
3 พ.ค. 2565

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : 
1) การปฐมวัยศึกษา

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
3 พ.ค. 2565

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี

งานประสานเครือข่าย และชุมชนท้องถิ่น

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
3 พ.ค. 2565

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี

งานประสานเครือข่าย และชุมชนท้องถิ่น

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
3 พ.ค. 2565

สำนักบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ :
3 พ.ค. 2565

0
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ข้าราชการบำนาญ
Senior Fellowship

รศ.ดร.อิศรา  ประมูลศุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Senior Fellowship

ขั้นตอนการสมัคร UKPSF