จำนวนชั่วโมงบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ 2567