กิจกรรมการจัดอบรม

ข่าวสารและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวสารและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ…

ข่าวสารและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการเพิ่มพูนความรู้ "เรื่องการเสริมสร้างสุขในการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก"

สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขในการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก             …

ข่าวสารและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563-2564

โครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)

สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลโดยความร่วมมือกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) สำหรับกลุ่มคณาจารย์ใหม่ โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.โสฬศา สาตพร