กิจกรรมการจัดอบรม

ปี 2563 - ปัจจุบัน

เคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถานพัฒนาบุคลากรฯ ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย การวัดและประเมิน : เคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัย เพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ…

THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ…