กิจกรรมการจัดอบรม

ปี 2563 - ปัจจุบัน

โครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566

            สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับ มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช …

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน

             สพบ. ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงานขึ้น    …