You are currently viewing <strong>การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรี  การผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) </strong><strong></strong>

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรี การผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

                  สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรี การผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

                  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรี การผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์  ธรรมประทีป       สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาให้ความรู้แก่คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผ่านออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

                  ทั้งนี้ขอขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียรติมามอบความรู้ และชี้แนะการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ระดับปริญญาตรี รวมถึงการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในครั้ง