You are currently viewing <strong>โครงการเพิ่มพูนความรู้  “เรื่องการเสริมสร้างสุขในการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก”</strong><strong></strong>

โครงการเพิ่มพูนความรู้ “เรื่องการเสริมสร้างสุขในการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก”

                   สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างสุขในการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
                   วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสุข รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ให้บุคลากรได้เข้าใจ และเรียนรู้วิธีการจัดการกับสภาวะหมดไฟ ( Burnout ) เพื่อดูแลจิตของตนและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เรียนเชิญ รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกิจ ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาเชิงบวก มาให้ความรู้กับบุคลากร มสธ. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Microsoft Teams
 
                   ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมามอบความรู้ และชี้แนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้