You are currently viewing <strong>โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</strong><strong></strong>

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่อง  “หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”

สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับกองกฎหมาย

          ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”
          วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ความโปร่งใส และความเสมอภาคของหน่วยงาน รวมถึงการป้องกันการทุจริตต่างๆ เพื่อให้ภาพรวมของหน่วยงานมีประสิทธภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ยังสอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ คือ

S        Synergy                                  ร่วมแรงร่วมใจ

T        Transparency                      ใฝ่คุณธรรม

O        Originality                           นำสิ่งใหม่

U        Ubiquitous Learning      เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

          ซึ่งสามารถส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

          จึงได้เรียนเชิญ คุณกชพัฒน์ บำรุงศรี และ คุณคณพร โพธิจิตสกุล จากสำนักงาน ป.ป.ช. เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต มามอบความรู้ให้กับบุคลากร มสธ. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00-12.30 น.

          ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมามอบความรู้ และชี้แนวทางการป้องกันการทุจริต ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้