หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานสารบรรณธุรการ
  • งานบุคคล งานพัสดุ งานการเงิน และงานประสานทั่วไป
  • งานจัดทำคำรับรองและติดตามผลแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
  • งานการประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
  • งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
  • งานการจัดการความรู้
  • การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาบุคลากร
  • งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย