รายงานผล ประเภทรายบุคคล

ประจำปีงบประมาณ 2567

1. อบรมเรื่อง กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและแนวคำพิพากษาศาบปกครอง (นายแสนศักดิ์ดา สุนันท์ และนายปองภพ ยงทวี)

ประจำปีงบประมาณ 2566

1. การฝึกอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ“ชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT: เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการทำงานกับ ChatGPT เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและผลผลิตอย่างรวดเร็ว” (ผศ.ดร.วิศนันท์ อุปรมัย)
2. อบรมการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ หัวข้อ “ทรัพยากรข้ามรัฐ: รัฐ การจัดการและผลกระทบ” และนำเสนอบทความวิจัย (ผศ.ดร.นพพล อัคฮาด)
3. ผศ.จัก พิริยะพรสิริ ครั้งที่ 1
4. ผศ.จัก พิริยะพรสิริ ครั้งที่ 2
5. ประชุม Responsible and Responsive Innovation for a Better Future และนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Entrepreneurial Challenges and Mitigations for farmers in rural areas: Cases of agricultural technology adoption in Thailand (ผศ.ดร.อัจฉรีย์ ลิมปมนต์) (ต่างประเทศ)
6. ประชุม AAS in Asia 2023 Session เรื่อง Status, Exclusivity and Affiliation in Contemporary Thailand และนำเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง Trademark Protection in Thailand: Case Studies from Supreme Court Decisions (อ.ดร.ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์) (ต่างประเทศ)

1. ประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (อ.ดร.สุธิดา มณีเอนกคุณ)
2. ประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 15 “ เกษตรยุคใหม่ ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (อ.ดร.วนาลัย วิริยะสุธี)
3. อบรมหลักสูตร การเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 14 (ผศ.เจนณรงค์ฯ / รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ฯ / อ.เพชร/รศ.ดร.สินีนุช/ผศ.ดร.นารีรัตน์)
4. ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” (รศ.ดร.นาลัน แป้นปลื่ม)
5. ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์)  
6. ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 “ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสัตวบาลไทย พลิกโฉมงานวิจัยสู่สากล” (ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์) 2
7. อบรมเรื่อง Natural Craft Tea (ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ และผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ)
8. ประชุม Royal Geographical Society (with IBG) Annual International Conference 2023 (ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร) (ต่างประเทศ)
9. ประชุม The 10th International Conference on Agriculture 2023 (ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ) (ต่างประเทศ)
10. International Food Animal Conference (IFAC 2023) theme: Animals, food, and environment: a value chain approach (ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์) (ต่างประเทศ)
11. ประชุม 4th International Conference Organic Rice Farming and Production Systems (รศ.ดร.นาลัน แป้นปลื้ม) (ต่างประเทศ)
12. ประชุม The 7th International Conference on Research in Education (ICRECONF) 2023 (Czech Republic) (รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม) (ต่างประเทศ)
13. Small-scale Forestry International Conference (อ.ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ) (ต่างประเทศ)
14.The 36th AAOU 2023 Annual Conference is “The Future of Open Universities in the Age of Digitalized Higher Education” (ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา) (ต่างประเทศ)

1. นายนพดล เศวตามร์
2. ประชุม The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2023) เพื่อเข้าประกวดนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ (ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์) (ต่างประเทศ)
3. ประชุม The 7th International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT 2023) : “The Future of Education”บทความวิจัยเรื่อง A Study of podcast learning model for distance Learning in higher education: Case Study of Sukhothai Thammathirat (ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์) (ต่างประเทศ)
4. ประชุม 8th International Congress on Information and Communication บทความวิจัย เรื่อง Distance education opportunities for the elderly in Thailand; Opportunity to access to distance education of the elder and factors affecting such opportunity (ผศ.ดร.พิสิษฐ์ ณัฏประเสริฐ) (ต่างประเทศ)
5. ประชุม ISA World Congress of Sociology- Resurgent Authoritarianism: The Sociology of New Entanglements of Religions, Politics, and Economies (รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์) (ต่างประเทศ)
6. ประชุม 6th World Conference on Future of Education และนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “STOU Media for All” : Platform for Distance Learning at Sukhothai Thammathirat Open University (อ.ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย) (ต่างประเทศ)

7. ประชุม The 4th Barcelona Conference on Education (BCE) และนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Developing an online knowledge center model to enhance the necessary skills for workers in industrial enterprises (อ.ดร.ดวงพร ทรัพยลักษณ์) (ต่างประเทศ)

8. ประชุม The 4th Barcelona Conference on Arts, Media & Culture (BAMC2023) (ผศ.ดร.ศุภนิตา สุดสวาสดิ์) (ต่างประเทศ)