หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ศึกษา สำรวจความต้องการการพัฒนาบุคลากร และประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  • จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น ระยะยาว และแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
  • ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลแผนปฏิบัติราชการระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  • ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล แผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น ระยะยาว และแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
  • วิจัยและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย