หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อนำไปพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
 • จัดทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 • บริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
  -จัดฝึกอบรม ประชุม บรรยาย อภิปราย และสัมมนาด้านการศึกษาทางไกล/ด้านวิชาการ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
  -จัดฝึกอบรมด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและ
  การสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลตามแผนงานที่กำหนด
  1) Professional Standards Framework (PSF)
  2) The SMART Principles (SMART)
 • จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการในหลักสูตรอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
 • วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานผลหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • นำรายงานผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ