สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 0-2504-XXXX

 • ผอ.สถานพัฒนาบุคลากรฯ
  โทร. 7890
 • งานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล
  โทร. 7891
 • งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดฝึกอบรม
  โทร. 7892
 • งานบริหารทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาทางไกล
  โทร. 7893
 • งานสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าสายงานของบุคลากร
  โทร. 7894
 • งานบริหารทั่วไป
  โทร. 7895
 • งานบริหารทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาทางไกล
  โทร. 7896
 • งานบริหารทั่วไป/ธุรการ
  โทร. 7896