หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านความก้าวหน้าในสายงานแก่บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัย
        – สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรออกแบบเส้นทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของตนเอง
        – สร้าง/เพิ่มแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ ผลงาน ที่มีคุณภาพและศักยภาพ
  และมีความพร้อมในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
        – จัดเตรียมและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพ ให้พร้อมทดแทนตำแหน่ง รองรับการสูญเสียกำลังคนตามโครงสร้างการเกษียณอายุข้าราชการ
 • จัดทำโครงการโรงเรียนชำนาญการ/ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สำหรับผู้ทำผลงานในสายงานต่างๆ เช่น สายงานวิชาการ สายงานสนับสนุน และการขอกำหนดวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้
 • การเทียบเคียงระดับวิทยฐานะ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้
 • จัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
  และงานเครือข่ายมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้
 • การจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้พนักงานใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ รับทราบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละสายงาน ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล
 • โครงการอบรมการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร
 • โครงการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม