หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านความก้าวหน้าในสายงานแก่บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัย
        – สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรออกแบบเส้นทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของตนเอง
        – สร้าง/เพิ่มแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ ผลงาน ที่มีคุณภาพและศักยภาพ  และมีความพร้อมในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ในระดับที่สูงขึ้น
 • จัดโครงการพัฒนาทักษะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ.
 • การเทียบเคียงระดับวิทยฐานะ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ.
 • จัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน และงานเครือข่ายมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน
  และการสนับสนุนการเรียนรู้
 • โครงการอบรมการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร
 • โครงการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม