หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรประเภทหน่วยงาน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
  • การส่งเสริมและแสวงหาแหล่งทุนต่างๆ

       – 2.1 สพบ.01(1) ภายในประเทศ
       – 2.2 สพบ.01(2) ต่างประเทศ