หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรประเภทหน่วยงาน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
  • การส่งเสริมและแสวงหาแหล่งทุนต่างๆ