You are currently viewing <strong>โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ  2566</strong><strong></strong>

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

                    สถานพัฒนาบุคลากรฯ ร่วมกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร English for Academic Purposes: Communication in Academic English และ
2. หลักสูตร English Pronunciation and Conversation ขึ้น

                    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์สำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรที่ 1 English for Academic Purposes: Communication in Academic English มุ่งเน้นเรื่องการเขียน การอ่าน และการวิเคราะห์เชิงวิชาการ โดยจัดอบรมทั้งหมด 6 ครั้ง ในวันที่ 1 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม 2566 (วันจันทร์และวันพุธ) เวลา 9.30 – 11.30 น. และ

                    หลักสูตรที่ 2 English Pronunciation and Conversation มุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถออกเสียงที่ถูกต้อง และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยจัดอบรมทั้งหมด 7 ครั้ง ในวันที่ 16 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566 (วันอังคารและวันพฤหัสบดี) เวลา 9.30 – 11.30 น.

                    ทางสถานพัฒนาบุคลากรฯ ขอขอบคุณสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ Mr. Christopher Ireland และ Mr. Alan Davis เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และให้ความรู้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิยาลัย ตามวันและเวลาดังกล่าว

ภาพบรรยากาศ
หลักสูตร English for Academic Purposes: Communication in Academic English

ภาพบรรยากาศ
หลักสูตร English Pronunciation and Conversation