You are currently viewing <strong>โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</strong><strong></strong><strong>เรื่อง  “แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”</strong>

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง  “แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

                   สถานพัฒนาบุคลากรฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ขึ้น

                    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกจิตสำนึก รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร   และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการตามนโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม

                   โดยจัดอบรมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และได้รับเกียรติจากนายจิณพงษ์ สิทธิรักษ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงาน ก.พ. มาบรรยายและให้ความรู้แก่บุคลากร ในวันและเวลาดังกล่าว