You are currently viewing <strong>THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme</strong><strong></strong>

THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme

  • Post comments:0 Comments

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme

                     สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme” ขึ้น
                     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ THE SMART Programme และ THE UKPSF Programme
                     โครงการจัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ และห้องประชุมอาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  และรองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายและให้ความรู้แก่บุคลากร รวมถึงคณาจารย์ มสธ. ที่มาเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติตามวันและเวลาดังกล่าว 

  • ภาพรวมงานวันที่ 20 กันยายน 2566 (ช่วงเช้า)
  • ภาพรวมงานวันที่ 20 กันยายน 2566 (ช่วงบ่าย ห้อง SMART)
  • ภาพรวมงานวันที่ 20 กันยายน 2566 (ช่วงบ่าย ห้อง UKPSF)
  • ภาพรวมงานวันที่ 21 กันยายน 2566 (ช่วงเช้า)
  • ภาพรวมงานวันที่ 21 กันยายน 2566 (ช่วงบ่าย ห้อง SMART)
  • ภาพรวมงานวันที่ 21 กันยายน 2566 (ช่วงบ่าย ห้อง UKPSF)
  • ภาพรวมงานวันที่ 22 กันยายน 2566 (ห้อง SMART)
  • ภาพรวมงานวันที่ 22 กันยายน 2566 (ห้อง UKPSF)

Leave a Reply