You are currently viewing <strong>โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน</strong><strong></strong>

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน

             สพบ. ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงานขึ้น

            ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับทราบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขอรับทุน และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2563 เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

            โดยวิทยากรคือ นางสาวคนึงนิจ สนามชวด หัวหน้างานบริหารทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาทางไกล เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ
                        • รอบเช้า เวลา 9.00 น. – 11.00 น. สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (12 สาขาวิชา)
                        • รอบบ่าย เวลา 13.30 น. – 15.30 น. สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (สำนัก/สถาบัน)
โดยมีการจัดประชุมแบบเผชิญหน้า จัดอบรม ณ ห้องประชุม 2604 และ 2604/1 อาคารบริหาร ชั้น 6