You are currently viewing <strong>โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบทางไกลสำหรับอาจารย์ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</strong><strong></strong>

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบทางไกลสำหรับอาจารย์ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                    สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบทางไกลสำหรับอาจารย์ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ขึ้น

                    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนแนวคิด หลักการ เทคนิคต่างๆ และสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ มสธ. ที่สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ แนวคิดด้านการวัดและประเมินผล การวางแผน การจัดทำแผนผังการสร้างข้อสอบ การปรับปรุงคุณภาพข้อสอบ และการจัดทำและการใช้คลังข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    โครงการดังกล่าวจัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร ชั้น 6 เวลา 09.00 – 16.30 น. ทางสถานพัฒนาบุคลากรฯ ขอขอบคุณสำนักทะเบียนและวัดผล รวมทั้งวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาให้ความรู้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิยาลัย ตามวันและเวลาดังกล่าว