THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme                      สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช THE…

Continue ReadingTHE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบทางไกลสำหรับอาจารย์ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                    สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบทางไกลสำหรับอาจารย์ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ขึ้น                    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้…

Continue Readingโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบทางไกลสำหรับอาจารย์ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

                    สถานพัฒนาบุคลากรฯ ร่วมกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร English for Academic Purposes: Communication in Academic English…

Continue Readingโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง  “แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

                   สถานพัฒนาบุคลากรฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ขึ้น                    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกจิตสำนึก รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร   และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการตามนโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift…

Continue Readingโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง  “แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”