การประชุมฝึกอบรมออนไลน์แก่คณาจารย์ Fellowship ระดับ SFHEA และ FHEA

การประชุมฝึกอบรมออนไลน์แก่คณาจารย์ Fellowship ระดับ SFHEA และ FHEA จำนวน 25 ท่านจากสี่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(SWU) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) สำเร็จไปด้วยดี โดยมีท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสหราชอาณาจักร Dr.Jane Robert ได้มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรับบทบาทการเป็นวิทยากรเพื่อปฏิบติหน้าที่ เป็น Expert Moderators, Mentors,…

Continue Readingการประชุมฝึกอบรมออนไลน์แก่คณาจารย์ Fellowship ระดับ SFHEA และ FHEA

โครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)

สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลโดยความร่วมมือกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) สำหรับกลุ่มคณาจารย์ใหม่ โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.โสฬศา สาตพร

Continue Readingโครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล

มสธ. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 ช่วงที่ 2 ได้ Dr.JANE ROBERTS ต้นแบบครูระดับโลกเป็นวิทยากรฝึกอบรม

Continue Readingการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล