สรุปข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

สรุปงานกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ 2567 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567)

Continue Readingสรุปข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

เคล็ดไม่ลับกับการสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

                             สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : “เคล็ดไม่ลับกับการสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”               …

Continue Readingเคล็ดไม่ลับกับการสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล (ประเภทหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2567

                                  สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัดโครงการอบรมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล (ประเภทหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากครั้งแรกที่จัด เมื่อวันที่ 7…

Continue Readingโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล (ประเภทหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2567

เคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

                    สถานพัฒนาบุคลากรฯ ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย การวัดและประเมิน : เคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัย เพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00…

Continue Readingเคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567