โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง  “แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

                   สถานพัฒนาบุคลากรฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ขึ้น                    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกจิตสำนึก รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร   และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการตามนโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift…

Continue Readingโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง  “แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

การให้ทุนพัฒนาบุคลกรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล

เกณฑ์แนวทางการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล สพบ.03 และ สพบ.04 ขั้นตอนการนำเสนอโครงการขอรับทุนภายในประเทศ ขั้นตอนการนำเสนอโครงการขอรับทุนภายในต่างประเทศ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 7896

Continue Readingการให้ทุนพัฒนาบุคลกรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล

การประชุมฝึกอบรมออนไลน์แก่คณาจารย์ Fellowship ระดับ SFHEA และ FHEA

การประชุมฝึกอบรมออนไลน์แก่คณาจารย์ Fellowship ระดับ SFHEA และ FHEA จำนวน 25 ท่านจากสี่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(SWU) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) สำเร็จไปด้วยดี โดยมีท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสหราชอาณาจักร Dr.Jane Robert ได้มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรับบทบาทการเป็นวิทยากรเพื่อปฏิบติหน้าที่ เป็น Expert Moderators, Mentors,…

Continue Readingการประชุมฝึกอบรมออนไลน์แก่คณาจารย์ Fellowship ระดับ SFHEA และ FHEA

โครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)

สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลโดยความร่วมมือกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) สำหรับกลุ่มคณาจารย์ใหม่ โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.โสฬศา สาตพร

Continue Readingโครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)