โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล (ประเภทหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2567

                                  สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัดโครงการอบรมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล (ประเภทหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากครั้งแรกที่จัด เมื่อวันที่ 7…

Continue Readingโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล (ประเภทหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2567

เคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

                    สถานพัฒนาบุคลากรฯ ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย การวัดและประเมิน : เคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัย เพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00…

Continue Readingเคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme                      สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช THE…

Continue ReadingTHE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบทางไกลสำหรับอาจารย์ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                    สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบทางไกลสำหรับอาจารย์ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ขึ้น                    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้…

Continue Readingโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบทางไกลสำหรับอาจารย์ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566