โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:เคล็ดไม่ลับกับการเขียนประเมินค่างาน การวิเคราะห์ข้อมูลและการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ.

                                         สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เคล็ดไม่ลับกับการเขียนประเมินค่างาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. เมื่อวันที่…

Continue Readingโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:เคล็ดไม่ลับกับการเขียนประเมินค่างาน การวิเคราะห์ข้อมูลและการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

                                            สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เมื่วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30…

Continue Readingโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

                                      สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ขึ้น เมื่อวันที่ 11 และ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30…

Continue Readingโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีการผลิตและบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา