You are currently viewing <strong>เคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</strong><strong></strong>

เคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • Post comments:0 Comments
                    สถานพัฒนาบุคลากรฯ ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย การวัดและประเมิน : เคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัย เพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่วนต่อเติมชั้น 6 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มสธ. 

                    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. และเพื่อการกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรของมสธ. เห็นความสำคัญและมีการทำงานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

 
                    กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพัฒนาฯ  และอาจารย์ จ.อ. ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
 
                    ในการอบรมครั้งนี้มีการแบ่งส่วนของการอบรม 2 ส่วนคือ
                           1) ดูให้รู้ วิเคราะห์ให้เป็น และคิดให้ได้ เขียนให้เป็น
                           2) หาให้ได้ สรุปให้เป็น และสังเคราะห์ให้ได้ นำมาใช้ให้เป็น
                    นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยคุณปภัชญา มีสมบูรณ์ (หัวหน้างานบริหารงานบุคคล) และคุณปณัต วรรณจิตร (บุคลากรปฏิบัติการ) จากกองทรัพยากรบุคคล มสธ.
 
                     ผู้เข้าอบรมครั้งนี้กว่า 60 คน เป็นบุคลากรของ มสธ. ในระดับตำแหน่งปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญงาน และชำนาญการพิเศษ ทางสถานพัฒนาบุคลากรฯ ขอบคุณวิทยากรทุกท่านจากสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ที่มาเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติตามวันและเวลาดังกล่าว 

เอกสารประกอบการอบรม  : www.stou.ac.th/link/PGUI0

Leave a Reply