You are currently viewing <strong>เคล็ดไม่ลับกับการสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</strong><strong></strong>

เคล็ดไม่ลับกับการสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • Post comments:0 Comments

                             สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : “เคล็ดไม่ลับกับการสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

                             ในวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มสธ.

                             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรของมสธ. เห็นความสำคัญและมีการสร้างเครื่องมือเพื่อนำไปใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้น

                             ซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องจากโครงการเคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัย เพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2566 ไปแล้วนั้น

                             มีการกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพัฒนาฯ

                             ซึ่งผู้เข้าอบรมครั้งนี้กว่า 40 คน เป็นบุคลากรของ มสธ. ในระดับตำแหน่งปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญงาน ทางสถานพัฒนาบุคลากรฯ ขอบคุณวิทยากรทุกท่านจากสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ที่มาเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติตามวันและเวลาดังกล่าว

Leave a Reply