You are currently viewing <strong>การเสริมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</strong><strong></strong>

การเสริมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • Post comments:0 Comments

                                              สพบ. ร่วมกับกองกฎหมาย กองทรัพยากรบุคลากร ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง “การเสริมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 2605 และ 2605/1 (อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6)

                                              โดยที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นแม่บทในการจัดทำประมวลจริยธรรมให้กับองค์กรบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหารได้จัดทำประมวลจริยธรรม ให้มีความสอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน

                                            ต่อมา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กำหนดให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2565 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ อนุกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่น

Leave a Reply