You are currently viewing <strong>กิจกรรมทบทวนความรู้แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ THE SMART Programme รุ่นที่ 2</strong><strong></strong>

กิจกรรมทบทวนความรู้แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ THE SMART Programme รุ่นที่ 2

  • Post comments:0 Comments

                                             โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมทบทวนความรู้แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล The SMART Programme รุ่นที่ 2 ในวันที่ 22-23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 2605 และ 2605/1 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 มสธ.

                                             มสธ. กำหนดนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพสูงในด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยได้สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอันส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนไปได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในปัจจุบันและสามารถก้าวสู่การรับรองวิทยฐานะที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ (Professional Standards Framework : PSF) ของสถาบัน Advance HE สหราชอาณาจักร และเพื่อเป็นไปตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยด้วยการส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการสอนทางไกลให้สามารถเขียนผลงานทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ และสามารถเข้ารับการประเมินวิทยฐานะในระดับ Associate Fellow ตามเกณฑ์ที่ทางสถาบัน Advance HE กำหนดไว้

                                             สพบ. จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อทบทวนแนวทางการเขียนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล ของสถาบัน Advance HE ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

                                             โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ คือ 1) ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธ์ วิเวกเมธากร 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร 4)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร และ 6) รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำการเขียนผลงานกับผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นผลงานในปีนี้อีกด้วย

Leave a Reply