You are currently viewing <strong>โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล (ประเภทหน่วยงาน)  ประจำปีงบประมาณ 2567</strong><strong></strong>

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล (ประเภทหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2567

  • Post comments:0 Comments

                                  สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัดโครงการอบรมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล (ประเภทหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากครั้งแรกที่จัด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 จึงได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 บุคลากรให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมกว่า 70 ท่าน

                                  ทางสถานพัฒนาบุคลากรฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป มากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวคนึง สนามชวด (อดีตหัวหน้างานบริหารทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาทางไกล) ที่มาบรรยายและให้ความรู้แก่บุคลากร มสธ. ตามวันและเวลาดังกล่าว

Leave a Reply