You are currently viewing <strong>โครงการอบรม เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ</strong><strong></strong>

โครงการอบรม เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

                    สถานพัฒนาบุคลากรฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมงานวิจัยจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ขึ้น
                    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคกระบวนการวิจัย และพัฒนาการวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัย
                    โดยโครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1
                    และได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สถานพัฒนาบุคลกรรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง