เคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถานพัฒนาบุคลากรฯ ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัย การวัดและประเมิน : เคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัย เพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่วนต่อเติมชั้น 6 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มสธ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร…

Continue Readingเคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการกำหนดหัวข้องานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยเพื่อการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช THE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme                      สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช THE…

Continue ReadingTHE SMART Programme รุ่นที่ 2 และ THE UKPSF Programme

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบทางไกลสำหรับอาจารย์ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                    สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบทางไกลสำหรับอาจารย์ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ขึ้น                    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้…

Continue Readingโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบทางไกลสำหรับอาจารย์ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

                    สถานพัฒนาบุคลากรฯ ร่วมกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร English for Academic Purposes: Communication in Academic English…

Continue Readingโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566