โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง  “แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

                   สถานพัฒนาบุคลากรฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ขึ้น                    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกจิตสำนึก รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร   และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการตามนโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift…

Continue Readingโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่อง  “แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

โครงการอบรม เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

                    สถานพัฒนาบุคลากรฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมงานวิจัยจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ขึ้น                     ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคกระบวนการวิจัย และพัฒนาการวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัย      …

Continue Readingโครงการอบรม เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching)

                    สพบ. ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching) ขึ้น                    ซึ่งมีวัถตุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับทักษะความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน การประสานงาน การตั้งคำถาม และการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน/องค์กร…

Continue Readingโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching)

โครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566

            สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับ มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  จัดกิจกรรมแสดงธรรมะเทศนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา           โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและก่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม           การนี้สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจในครั้งนี้ สามารถรับชมไลฟ์สดย้อนหลังได้ทาง…

Continue Readingโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566