โครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)

สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลโดยความร่วมมือกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) สำหรับกลุ่มคณาจารย์ใหม่ โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.โสฬศา สาตพร

Continue Readingโครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล

มสธ. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 ช่วงที่ 2 ได้ Dr.JANE ROBERTS ต้นแบบครูระดับโลกเป็นวิทยากรฝึกอบรม

Continue Readingการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล